Szanowni Członkowie Akademickiej Sieci Łączności Kryzysowej!

Szanowni Klubowicze i Sympatycy SP2PUT!  Szanowni Koledzy Krótkofalowcy!

Szanowni Goście odwiedzający naszą Klubową stronę!

Zgodnie z Ustawą z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym (Dz.U. 2007 nr 89 poz. 590, z późn. zm.), zarządzanie kryzysowe to działalność organów administracji publicznej będąca elementem kierowania bezpieczeństwem narodowym, która polega na zapobieganiu sytuacjom kryzysowym, przygotowaniu do przejmowania nad nimi kontroli w drodze zaplanowanych działań, reagowaniu w przypadku wystąpienia sytuacji kryzysowych, usuwaniu ich skutków oraz odtwarzaniu zasobów i infrastruktury krytycznej.

System zarządzania kryzysowego w Polsce jest wieloszczeblowy i składa się z następujących komponentów:

 1. Organów zarządzania kryzysowego.
 2. Organów opiniodawczo-doradczych właściwych w sprawach inicjowania i koordynowania działań podejmowanych w zakresie zarządzania kryzysowego.
 3. Centrów zarządzania kryzysowego, utrzymujących 24-godzinną gotowość do podjęcia działań.

Model organizacji powiadamiania i reagowania kryzysowego:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sytuacja kryzysowa – to sytuacja wpływającą negatywnie na poziom bezpieczeństwa ludzi, mienia w znacznych rozmiarach lub środowiska, wywołującą znaczne ograniczenia w działaniu właściwych organów administracji publicznej ze względu na nieadekwatność posiadanych sił i środków.

 

W skład Krajowego Planu Zarządzania Kryzysowego wchodzą następujące elementy:

 1. Plan główny zawierający:
  a) charakterystykę zagrożeń oraz ocenę ryzyka ich wystąpienia, w tym dotyczących infrastruktury krytycznej, oraz mapy ryzyka i mapy zagrożeń,
  b) zadania i obowiązki uczestników zarządzania kryzysowego w formie siatki bezpieczeństwa,
  c) zestawienie sił i środków planowanych do wykorzystania w sytuacjach kryzysowych.
 2. Zespół przedsięwzięć na wypadek sytuacji kryzysowych, a w tym:
  a) zadania w zakresie monitorowania zagrożeń,
  b) tryb uruchamiania niezbędnych sił i środków, uczestniczących w realizacji planowanych przedsięwzięć na wypadek sytuacji kryzysowej,
  c) procedury reagowania kryzysowego, określające sposób postępowania w sytuacjach kryzysowych,
  d) współdziałanie między siłami, o których mowa w lit. b.
 3. Załączniki funkcjonalne planu głównego określające:
  a) procedury realizacji zadań z zakresu zarządzania kryzysowego, w tym związane z ochroną infrastruktury krytycznej,
  b) organizację łączności,
  c) organizację systemu monitorowania zagrożeń, ostrzegania i alarmowania,
  d) zasady informowania ludności o zagrożeniach i sposobach postępowania na wypadek zagrożeń,
  e) organizację ewakuacji z obszarów zagrożonych,
  f) organizację ratownictwa, opieki medycznej, pomocy społecznej oraz pomocy psychologicznej,
  g) organizację ochrony przed zagrożeniami charakterystycznymi dla danego obszaru,
  h)wykaz zawartych umów i porozumień związanych z realizacją zadań zawartych w planie zarządzania kryzysowego,
  i) zasady oraz tryb oceniania i dokumentowania szkód,
  j) procedury uruchamiania rezerw państwowych,
  k) wykaz infrastruktury krytycznej znajdującej się odpowiednio na terenie województwa, powiatu lub gminy, objętej planem zarządzania kryzysowego,
  l) priorytety w zakresie ochrony oraz odtwarzania infrastruktury krytycznej.

 

Infrastruktura krytyczna – systemy oraz wchodzące w ich skład powiązane ze sobą funkcjonalnie obiekty, w tym obiekty budowlane, urządzenia, instalacje, usługi kluczowe dla bezpieczeństwa państwa i jego obywateli oraz służące zapewnieniu sprawnego funkcjonowania organów administracji publicznej, a także instytucji i przedsiębiorców. Infrastruktura krytyczna obejmuje systemy:

a) zaopatrzenia w energię, surowce energetyczne i paliwa,

b) łączności,

c) sieci teleinformatycznych,

d) finansowe,

e) zaopatrzenia w żywność,

f) zaopatrzenia w wodę,

g) ochrony zdrowia,

h) transportowe,

i) ratownicze,

j) zapewniające ciągłość działania administracji publicznej,

k) produkcji, składowania, przechowywania i stosowania substancji chemicznych i promieniotwórczych, w tym rurociągi substancji niebezpiecznych.

 

Ustawa o zarządzaniu kryzysowym

http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20070890590

Ustawa do pobrania: Ustawa

Rządowe Centrum Bezpieczeństwa: http://rcb.gov.pl/

 

Osoby zainteresowane pogłębieniem wiedzy, umiejętności i postaw ze sfery bezpieczeństwa i securitologii, pragnące napisać pracę dyplomową z zakresu zarządzania kryzysowego, zachęcam do podjęcia specjalistycznych studiów wyższych na poziomie pierwszego i drugiego stopnia oraz zapraszam do swoich grup seminaryjnych: licencjackiej i magisterskiej na specjalnościach: Bezpieczeństwo publiczne i zarządzanie kryzysowe oraz Bezpieczeństwo publiczne na kierunku Administracja w Kujawsko-Pomorskiej Szkole Wyższej w Bydgoszczy.

http://kpsw.edu.pl/

http://kpsw.edu.pl/studia-i-stopnia/administracja/bezpieczenstwo-publiczne-i-zarzadzanie-kryzysowe

http://kpsw.edu.pl/studia-ii-stopnia/administracja-ii-stopnia/bezpieczenstwo-publiczne

dr hab. Sławomir Tecław, prof. nadzw. KPSW

SP2ST