Ogólnopolski Klub Łączności Kryzysowej PZK SP EmCom, gorąco zaprasza wszystkie osoby zainteresowane do uczestnictwa w pierwszych w tym roku, dużych, ogólnopolskich ćwiczeniach łączności kryzysowej.

Działania będą prowadzone w dniu 10 marca 2018 (sobota), w godz. 12:00–14:30 czasu lokalnego. Godziny ćwiczeń zostały celowo dobrane tak, aby nie było zbyt łatwo jeśli chodzi o łączność KF – zdarzenia kryzysowe nie wybierają pory dnia. Liczy się pomysłowość i zaradność :-). Pozdrawiam serdecznie 🙂

Michał SP9XWM
EmCom Manager PZK – Koordynator ds. Łączności Kryzysowej

Roztopy__2018

REGULAMIN

Ogólnopolskich ćwiczeń SP EmCom PZK- „Roztopy 2018”

Organizatorzy

SP EmCom Akademicka Sieć Łączności Kryzysowej /Bydgoszcz/

SP EmCom Kujawy /Inowrocław/

Cele ćwiczeń

  1. 1. Poszerzanie wiedzy, podnoszenie praktycznych umiejętności i     kształtowanie proaktywnych postaw w sferze łączności kryzysowej.

2. Doskonalenie komunikacji za pomocą procedur IARU.

3. Realizacja planów Klubu SP EmCom PZK.

4. Propagowanie tematyki łączności kryzysowej w środowisku krótkofalowców SP i pobudzanie świadomości potrzeby przygotowań do podejmowania wyzwań w sytuacjach różnorodnych zagrożeń.

Sytuacja operacyjna

Stan pogody oraz prognozy wskazują na ciągły wzrost temperatur, co w obecnej sytuacji po kilkudniowych bardzo obfitych opadach deszczu i śniegu w różnych częściach kraju może przynieść niekontrolowany wzrost poziomów wód w rzekach oraz innych zbiornikach wodnych, czego efektem mogą być lokalne podtopienia, a w szczególnych przypadkach powodzie.

Uczestnicy

Regionalne i lokalne sieci łączności kryzysowej, kluby, krótkofalowcy indywidualni.

Termin

10 marca 2018 roku

Czas

Rozpoczęcie godzina 12:00LT; przewidywane zakończenie 14:30LT.

Pasma

  1. 1. Pasmo 80m 3,700-3,760 MHz (40m 7,110 MHz zapasowe) – przeznaczone tylko do łączności pomiędzy stacjami sztabowymi poszczególnych sieci oraz dla krótkofalowców indywidualnych włączających się w łańcuch przekazywania wiadomości ale tylko w przypadku problemów z łącznością pomiędzy stacjami sztabowymi sieci łączności kryzysowej.

2. Pasmo 2m 145,500 MHz lub inna wybrana – lokalne ćwiczenia w sieciach.

3. Pasmo 70cm 433,500 MHz lub inna wybrana – lokalne ćwiczenia w sieciach.

Oprogramowanie do przesyłania formularzy IARU

Narrow Band Emergency Messaging System lub odpowiednik pozwalający na pracę emisjami OLIVIA64 i MT63 do przesłania formularzy IARU (na przykład FLDIGI+FLMSG, AndFlmsg, i inne).

Zasady ogólne

Ćwiczenia „Roztopy 2018” składają się z dwóch trwających równocześnie części:

1. Zgłoszenia gotowości udziału w ćwiczeniach stacji sztabowych sieci do stacji Net Control, wymiana korespondencji fonicznej oraz za pomocą komunikatów IARU pomiędzy stacjami sztabowymi i stacją Net Control (pasmo 80 lub 40m). Gdy zajdzie potrzeba, należy stworzyć most radiowy pozwalający na przekazanie komunikatu do stacji Net Control.

2. Regionalne i lokalne działania ćwiczebne w sieciach łączności kryzysowej (2m/70cm).

W pierwszej części biorą udział wyłącznie stacje sztabowe sieci łączności kryzysowej lub

krótkofalowcy indywidualni pomagający przekazywać komunikaty w przypadku słabej słyszalności wzajemnej stacji sztabowych.

Część druga przeznaczona jest dla krótkofalowców indywidualnych pracujących w zasięgu macierzystych sieci łączności kryzysowej.

1. Wiadomości w formacie IARU przesyłane są za pomocą wskazanego oprogramowania (pasmo 80m lub 40m). Ta część ćwiczeń polega na przekazywaniu wiadomości od stacji sztabowych poszczególnych sieci do stacji Net Control. W przypadku problemów z łącznością, należy wykorzystać optymalnie zlokalizowane stacje krótkofalowców indywidualnych do przekazania wiadomości na zasadzie łańcucha.

Od godziny 12:00 do 14:30 w zakresie 3,700-3,740 MHz aktywna będzie stacja koordynująca Net Control SP2PUT – lub zapasowa stacja Net Control SP2KCW.

Stacja Net Control będzie podawać następującą zapowiedź: Wywołanie w ćwiczeniach, tu stacja Net Control SP2PUT/SP2KCW. Każda stacja sztabowa, która się zgłosi otrzyma zadanie do wykonania.

Zadanie będzie polegało na przekazaniu specjalnego komunikatu dla konkretnej stacji sztabowej jednej sieci łączności kryzysowej.

W przypadku wystąpienia problemów z łącznością pomiędzy stacją Net Control a stacjami sztabowymi, wiadomość należy przekazać za pośrednictwem innej stacji uczestniczącej w ćwiczeniach. Stacja Net Control określi częstotliwość pracy ad hoc w zależności od warunków propagacyjnych i dostępności pasma. Należy tę częstotliwość odszukać samodzielnie w zakresie 3,700-3,740 MHz.

1. Regionalne i lokalne ćwiczenia sieci łączności kryzysowej (2m/70cm). Od godziny 12:00 do 14:00 w pasmach 2m lub 70cm poszczególne sieci łączności kryzysowej przeprowadzają lokalne/regionalne ćwiczenia, których regulamin określają we własnym zakresie i publikują go na swoich stronach internetowych lub podają do wiadomości krótkofalowców w inny zwyczajowo przyjęty sposób.

Zalecane jest wykorzystanie systemu APRS (tylko i wyłącznie drogą radiową) do przesyłania pozycji krótkofalowców przebywających w terenie lub przekazywania informacji czy komunikatów na poziomie lokalnym/regionalnym.

Od godziny 14:00LT do 14:30LT stacja Net Control będzie przyjmowała meldunki podsumowujące od stacji sztabowych poszczególnych sieci zawierające:

–  ilość uczestników w części regionalnej/lokalnej (2m/70cm),

–  ilość przekazanych lokalnie meldunków z podziałem ważności na emergency (awaryjne), priority (priorytetowe) oraz routine (rutynowe),

–  aktualną sytuację w sferze zagrożeń bezpieczeństwa (stan i prognoza pogody, ewentualne zagrożenia dla wodnej infrastruktury krytycznej itp.) na terenie działania sieci.

Meldunki powinny być wysyłane za pomocą formularza IARU, w przypadku braku możliwości technicznych dopuszcza się przekazanie meldunku za pomocą fonii.

Zasady szczegółowe

Każda sieć łączności kryzysowej we własnym zakresie planuje regionalny/lokalny scenariusz ćwiczeń i podaje go do wiadomości w swoim lokalnym środowisku w sposób dla siebie najbardziej wygodny/naturalny.

Każda sieć łączności kryzysowej na terenie swojego działania spreparuje minimum jedno hipotetyczne zdarzenie o zasięgu co najmniej wojewódzkim lub regionalnym (którego efekty mogą mieć wpływ na sąsiednie województwa/regiony) i przekaże ją za pomocą formularza IARU do stacji Net Control bezpośrednio lub w przypadku problemów z łącznością przy pomocy innych stacji na zasadzie łańcucha.

Podawanie raportów słyszalności RS nie jest wymagane i nie jest zalecane w łączności kryzysowej. Przykładowe zdarzenia: znaczne podniesienie się poziomu wody w rzece, lokalne podtopienia, przerwanie zapory wodnej, przerwanie wału przeciwpowodziowego, inne zdarzenia mające związek ze stanem pogody przewidzianym scenariuszem.

Wskazane jest by nie przekazywać do stacji Net Control wiadomości o zdarzeniach mających charakter czysto lokalny.

Sugestie

1. Sugeruje się, w miarę możliwości, pracę w ćwiczeniach przy użyciu alternatywnego źródła zasilania stacji (akumulatora lub generatora) – zachęcamy uczestników do pracy z lokalizacji terenowych, np. z okolic urządzeń hydrotechnicznych jak zapory, śluzy, jazy, punkty wodowskazowe, mosty lub inne newralgiczne miejsca lub obiekty.

2. Sugeruje się powiadomienie lokalnych służ mundurowych (np. Policja, Straż Miejska) o terminie ćwiczeń w celu uniknięcia niepotrzebnych sytuacji dyskusyjnych, w szczególności dotyczących krótkofalowców, którzy będą przebywać w miejscach infrastruktury krytycznej takich jak śluzy, zapory wodne, wały przeciwpowodziowe itp.

3. Sugeruje się aby każdy krótkofalowiec pracujący w czasie ćwiczeń „Roztopy 2018” z lokalizacji terenowej, posiadał przy sobie ważne pozwolenie radiowe lub jego kopię.

Dzienniki łączności

Prosimy stosować wyłącznie wzór dziennika łączności kryzysowej IARU.

Przesłane i odebrane wiadomości w formacie IARU oraz dzienniki łączności prosimy po zakończeniu ćwiczeń przesłać na adres email organizatora w celu analizy ewentualnych błędów. Po zakończeniu ćwiczeń prosimy także o nadsyłanie swoich spostrzeżeń, uwag oraz sugestii dotyczących ćwiczeń „Roztopy 2018”.

Wszelkie materiały foto i wideo po przesłaniu organizatorowi mogą zostać umieszczone na stronie SP EmCom w celach edukacyjno-promocyjnych tylko pod warunkiem umieszczenia dopisku: Wyrażam zgodę na publikację przesłanych materiałów foto/wideo na stronach internetowych PZK oraz w prasie krótkofalarskiej. Imię i Nazwisko.

Kontakt ASŁK sp2put@gmail.com

Kontakt SQ2RBY sq2rby@wp.pl

Kontakt Emcom Kujawy emcomkuj@gmail.com

Kontakt SQ2WSZ sq2wsz@gmail.com

Kontakt SQ8NYB sq8nyb@gmail.com

Dodatek nr 1.

Wiadomość w formacie formularza IARU

IARU EMERGENCY MESSAGE – PZK
Number PRECEDENCE STATION OF WORD COUNT PLACE OF FILING TIME FILING DATE
Numer Ważność ORIGIN (CHECK) ORIGIN    
  Routine

Priority Emergency

znak autora ilość wyrazów w miejsce nadania UTC utworzenia data utworzenia
  wiadomości wiadomości wiadomości wiadomości wiadomości
To: (BLOCK LETTERS): Do kogo? (adresat):
Tekst wiadomości:
From: (BLOCK LETTERS) Od kogo?
For radio operator use only (wypełnia tylko operator stacji):
RECEIVED FROM DATE TIME UTC   SENT TO DATE TIME UTC
Odebrano od Data UTC odebrania   Nadano do Data UTC nadania
Dodatek nr 2.

Międzynarodowa procedura prowadzenia łączności kryzysowej IARU

(Przyjęta przez wszystkie trzy regiony IARU)

Międzynarodowa procedura prowadzenia łączności kryzysowej na falach krótkich

1. Wprowadzenie

Krótkofalarstwo jest jedną ze służb radiokomunikacyjnych ustanowionych przez Międzynarodową Unię Telekomunikacyjną (ITU). We wszystkich służbach radiokomunikacyjnych, przekazywanie informacji ratunkowych ma absolutne pierwszeństwo ponad normalnym prowadzeniem łączności. Łączność kryzysowa wymaga skutecznego i bezbłędnego przekazywania wiadomości, co w łączności amatorskiej nie zawsze jest regułą. Każdy operator powinien myśleć o tym jak zachowa się podczas sytuacji kryzysowej i być tak przygotowanym jak to tylko możliwe.

2. Postępowanie w wypadku sytuacji kryzysowej

•  Jeśli usłyszysz na częstotliwości słowa „łączność ratunkowa”, „łączność kryzysowa” (angielskie „emergency”, „welfare-traffic”) albo skrót QUF, przestań nadawać i uważnie słuchaj.

•  Jeśli odbierasz przekazywane wiadomości, pozostań na częstotliwości i zapisz wszystko co odbierzesz.

•   Nie opuszczaj częstotliwości, dopóki nie masz pewności, że nie możesz pomóc w prowadzeniu łączności i że ktoś inny już pomaga.

•   Nie nadawaj, dopóki nie masz pewności, że jesteś w stanie pomóc.

•   Stosuj się do instrukcji stacji kontrolującej sieć (jeśli jest taka stacja). Łączność jest zwykle kontrolowana przez stację pracującą z rejonu objętego sytuacją kryzysową lub przez stację przez nią wyznaczoną.

•   Nie przedłużaj niepotrzebnie łączności, nie nadawaj zbędnych informacji.

•   W przypadku zakłóceń od innych stacji, stacja kontrolująca sieć lub inna wyznaczona stacja powinna użyć słów „łączność ratunkowa”, „łączność kryzysowa” (angielskie „emergency”, „welfare-traffic”) lub skrótu QUF, zwracając uwagę przeszkadzającej stacji.

•  Zapisuj odbierane informacje według następującego systemu: o Kiedy? (data, czas).

o Gdzie? (miejsce wystąpienia sytuacji kryzysowej).

o Co? (co się stało, co trzeba zrobić).

o Jak? (jak można pomóc).

o Kto (kto j est w stanie pomóc).

3. Ogranicz się tylko do przekazywania informacji

Amatorska łączność radiowa może być ostatnią działającą możliwością komunikacji podczas sytuacji kryzysowej. Pozostaw doradzanie i planowanie działań służbom i osobom odpowiedzialnym za udzielanie pomocy. Ogranicz się do samej komunikacji.

4. Format wiadomości

Nawiąż kontakt ze służbami i osobami zaangażowanymi w sytuację kryzysową lub akcję niesienia pomocy i pomóż poprzez przekazywanie wiadomości.

Komunikacja jest najbardziej wydajna, gdy wiadomość zostaje zapisana u odbiorcy w identycznej formie jak została wysłana przez nadawcę.

Wiadomości do nadania powinny być zapisane w formie telegramu, posiadać odpowiedni adres odbiorcy i być odpowiednio podpisane.

Przykład wiadomości:

Komenda Powiatowa PSP w X (adresat)

Przyślijcie dwie jednostki do usuwania skażeń chemicznych do Y. (wiadomość)

Jan Nowak, OSP w Z (podpis nadawcy)

1. Preambuły wiadomości

1.1. Pełna preambuła

Stacja, która wprowadza wiadomość do przekazania w sieci radioamatorskiej tworzy dla niej preambułę składającą się z następujących informacji w odpowiedniej kolejności:

•  Numer

•  Ważność

•  Znak stacji nadającej wiadomość

•  Numer kontrolny (ilość wyrazów w wiadomości)

•  Miejsce nadania

•  Czas

•  Data

Numer to kolejny numer nadawanej wiadomości.

Ważność wiadomości określa się jako:

•  e – awaryjna (ang. emergency)

•  p – priorytetowa (ang. priority)

•  r – zwykła (ang. routine)

Znak stacji nadającej wiadomość jest to znak stacji która pierwsza wysłała wiadomość w eter. Numer kontrolny to ilość wyrazów w treści wiadomości (nie liczymy wyrazów w adresie i podpisie nadawcy).

Miejsce nadania to miejsce, (miejscowość, dzielnica itp.) z którego nadawca wysyła wiadomość. Data i czas określają czas utworzenia (nie przekazania lub nadania) wiadomości.

Przykład:

32 e SP0XYZ 21 Wrocław 2243 15 lipca =

PCK Opole =

Proszę o informacje o następujących osobach stop Jan Nowak ulica Wierzbowa 4 stop Adam Kowalski z rodziną Aleja Kwiatowa 16 stop =

Biuro informacji o zaginionych

1.2.  Krótka preambuła wiadomości

Podczas łączności w sieciach UKF, gdy komunikacja jest zwykle łatwiejsza, można używać krótszej postaci preambuły w postaci:

•  Numer

•  Ważność

•  Znak stacji nadającej wiadomość

•  Czas

Przykład:

nr 4 SP0ABC 1820

Szpital Miejski w Bydgoszczy =

Potrzebne jeszcze dwa ambulanse na ulicę Pilicką =

Karol Iksiński osp =

1. Przykład fonicznej łączności kryzysowej

•   SP0XYZ tu SP0ABC, mam dla ciebie wiadomość

•   SP0ABC to SP0XYZ, jestem gotów, proszę, nadawaj

•   podaję wiadomość:

Numer 4

Stefan Paweł Zero Adam Bożena Cezary

jeden osiem dwa zero

adres: Szpital Miejski w Bydgoszczy

tekst: Potrzebne jeszcze dwa ambulanse na ulicę Pilicką

podpis: Karol Iksiński OSP

koniec wiadomości, odbiór

•  powtórz słowo po „jeszcze”, odbiór

•  jeszcze dwa, odbiór

•  odebrałem wiadomość numer 4, tu SP0XYZ, po łączności

•  dziękuję, tu SP0ABC, po łączności

2. Przykład łączności telegraficznej

•  SP0ABC de SP0XYZ qtc k

•  SP0XYZ de SP0ABC qrv kn

•  -.-.- nr 32 p SP0XYZ 7 Kraków 2215 14 sierpień -…

•   pck katowice -…-

•   proszę o przesłanie informacji o aktualnej sytuacji -.. .-

•   pck Kraków .-.-.

•   słowo po przesłanie kn

•   przesłanie informacji kn

•   de SP0ABC qsl sk

•   de SP0XYZ sk

•   -.-.- Znak początku wiadomości.

•   -…- Znak rozdziału.

•   .-.-. Znak końca wiadomości.

8 Alfabet fonetyczny

W międzynarodowej łączności kryzysowej należy używać literowania według ITU aby uniknąć błędów. W łącznościach krajowych również należy korzystać z przyjętego polskiego systemu literowania.

9. Skróty kodu Q używane w łącznościach kryzysowych (telegraficznych i emisjami cyfrowymi).

Kod Znaczenie pytające Znaczenie twierdzące

możesz porozumiewać się w języku. ?

Mogę porozumiewać QOD się w języku …

0 – Holenderskim

1 – Angielskim

2 – Francuskim

3 – Niemieckim

4 – Greckim

5 – Włoskim

6 – Japońskim

7 – Norweskim

8 – Rosyjskim

9 – Hiszpańskim

QTV Czy mam pilnować dla ciebie częstotliwości … kHz (od godziny …do …) ?

Pilnuj dla mnie częstotliwości … kHz (od godziny … do .)

QTX będziesz w pogotowiu do dalszej łączności ze mną aż do odwołania? (do godziny .)

Będę w pogotowiu do dalszej łączności aż do odwołania (do godziny .)

QUA Czy masz wiadomości od … ? Mam wiadomości od …

QUF Czy odebrałeś komunikat alarmowy nadany przez … ?

Odebrałem komunikat alarmowy nadany przez …

QUM Czy mogę podjąć normalną pracę? Podejmuję normalną pracę QRR Czy możesz pracować automatycznie?

Jestem gotowy do pracy automatycznej

10. Co po udziale w łączności kryzysowej?

Jeśli brałeś udział w łączności kryzysowej nie zapomnij poinformować o tym lokalnego lub krajowego koordynatora łączności kryzysowej PZK. Informacje o dobrej pracy wykonanej przez krótkofalowców powinny być propagowane!