Statut Akademickiego Klubu Krótkofalowców

 

 §1 Postanowienia ogólne

1. Nazwa Klubu: Akademicki Klub Krótkofalowców SP2PUT w Bydgoszczy.
2. Siedziba Klubu:

p. B201 (bud. B, II piętro), Al. prof. S. Kaliskiego 7, 85-796 Bydgoszcz

3. Teren działania Klubu obejmuje obszar Rzeczypospolitej Polskiej.

§2 Cele działalności

Celem Akademickiego Klubu Krótkofalowców jest rozwój i promocja służby amatorskiej i amatorskiej służby satelitarnej, zwanych krótkofalarstwem, a w szczególności:
1. Prowadzenie działalności szkoleniowej.
2. Wymiana doświadczeń w pracy na pasmach amatorskich.
3. Wspieranie eksperymentów i innowacji technicznych w zakresie analogowych i cyfrowych konstrukcji urządzeń radiowych.
4. Współdziałanie z właściwymi instytucjami i władzami w zakresie przestrzegania Regulaminu Radiokomunikacyjnego.
5. Współpraca i współdziałanie z właściwymi instytucjami w wypadku zaistnienia klęsk żywiołowych i innych zagrożeń.
6. Organizowanie działalności w zakresie sportów radioamatorskich.
Przez swą działalność Akademicki Klub Krótkofalowców propaguje dobre imię Politechniki Bydgoskiej im. J. J. Śniadeckich w Bydgoszczy.

§3 Program

1. Klub prowadzi działalność przez okres całego roku kalendarzowego.
2. Członkowie Klubu biorą udział w krajowych i w międzynarodowych zawodach radioamatorskich.
3. Członkowie Klubu zajmują się konstrukcją urządzeń elektronicznych cyfrowych i analogowych stosowanych w amatorskiej służbie radiowej.
4. W założeniach Klubu leży wymiana doświadczeń i informacji między pokrewnymi radioamatorami w kraju i za granicą.

§4 Członkostwo

 1. Członkiem Akademickiego Klubu Krótkofalowców może zostać każdy student, absolwent, pracownik lub były pracownik Politechniki Bydgoskiej. Członkiem Klubu może zostać również osoba trzecia (np. świadcząca na rzecz Klubu).
2. Wnioski o przyjęcie w poczet członków Klubu rozpatruje się na zebraniach. Decyzję o nadaniu członkostwa podejmuje się zwykłą większością głosów.
3. Członek Klubu może zostać skreślony z listy członków, jeżeli jego działalność jest niezgodna z obowiązującym prawem oraz ze Statutem Klubu. O skreśleniu z listy decyduje się na zebraniu członków zwykłą większością głosów.
4. Członek Klubu – student – może zostać zawieszony w prawach członka, jeżeli jego działalność ma negatywny wpływ na tok studiów. O zawieszeniu w prawach członka decyduje się na zebraniu członków zwykłą większością głosów.
5. Członek ma prawo:
– uczestniczenia we wszystkich zebraniach Klubu,
– zgłaszania wniosków o przyjęcie osób trzecich do grona członków,
– zgłaszania postulatów w sprawach związanych z działalnością Klubu.
6. Członek ma obowiązek:
– godnie reprezentować Klub w życiu uczelnianym i poza nim,
– uczestniczyć w spotkaniach Klubu,
– czynnie współuczestniczyć w działalności Klubu.
7. Klub posiada opiekuna z ramienia uczelni odpowiedzialnego przed władzami Politechniki Bydgoskiej.

§5 Władza

1. Władzę Klubu stanowi Zarząd w składzie:
– Prezes,
– Wiceprezes,
– Skarbnik.
2. Skład osobowy Zarządu wybierany jest na ogólnym zebraniu członków zwykłą większością głosów.
3. Pracami Klubu kieruje Prezes, który reprezentuje Klub na zewnątrz.
4. Stanowisko Prezesa może piastować członek Klubu do czasu jego rezygnacji lub odwołania z pełnionej funkcji.
5. Po ustąpieniu dotychczasowego Prezesa nowy Prezes wybierany jest spośród członków Klubu zwykłą większością głosów. W ten sam sposób, tj. zwykłą większością głosów, wybierany jest pierwszy Prezes Klubu.
6. Odwołanie Prezesa z powodu działań sprzecznych z celami Klubu, lub z jakichkolwiek innych powodów uznanych za istotne przez członków Klubu, dokonywane jest zwykłą większością głosów.

§6 Finanse

 1. Klub uzyskuje środki na działalność ze składek członkowskich oraz z innych źródeł na zasadach określonych w ustawie z dn. 12 września 1990 r. o szkolnictwie wyższym (Dz.U. Nr 65, póz. 385 z późn. zm.).
2. Finansami Klubu administruje Zarząd Klubu.

§7 Postanowienia końcowe

W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Statucie stosuje się przepisy ustawy z dn. 12 września 1990 r. o szkolnictwie wyższym (Dz.U. Nr 65, póz. 385 z późn. zm.).